Verwerking Persoonsgegevens - GDPR

In het kader van onze makelaarsactiviteiten is ons kantoor verplicht uw persoonsgegevens te verwerken. Door het ondertekenen van dit document machtigt u ons kantoor om deze gegevens te verwerken en over te dragen in het kader van het afsluiten en beheren van de contracten die u via ons wenst af te sluiten. In het kader van onze activiteiten kunnen gegevens worden overgedragen aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks moeten tussenkomen in de uitoefening van onze activiteiten, maar zal nooit worden overgedragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet verbonden zijn met ons kantoor voor doeleinden die geen verband houden met de uitvoering van onze opdrachten, ongeacht of dit tegen een vergoeding of gratis gebeurt. De vertrouwelijkheid, de veiligheid en de bewaring van de persoonsgegevens worden verzekerd door ons kantoor, zonder daaropvolgend gebruik na de toevertrouwde opdracht, wordt verzekerd gedurende de wettelijke termijnen die zijn vastgesteld door de op haar van toepassing zijnde verordeningen (bv.: voorkoming van het witwassen, …).

Wat de persoonsgegevens betreft, geeft de Europese Verordening (2016/679) u een recht van toegang, rectificatie, schrapping, overdraagbaarheid en beperking, met dien verstande dat aan bepaalde rechten specifieke uitoefeningsvoorwaarden zijn verbonden. Indien u vragen heeft of uw rechten wenst uit te oefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het e-mailadres:

info@voetswysmans.be

Het kan voorvallen dat ons kantoor medische en/of gevoelige gegevens over u verwerkt. Door dit document te ondertekenen, machtigt u ons kantoor ook uitdrukkelijk om deze gegevens te verwerken met het oog op het beheer van uw contracten en, meer in het algemeen, om onze opdracht uit te voeren. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van het afsluiten en het beheer van uw contracten, en zullen niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de strikte naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Tot slot, indien we er niet in slagen overeenstemming te bereiken, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende instantie:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be