Verzekeringen

Zelfstandigen, vrije beroepen en (Z)KMO's

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar in Diepenbeek en met uitbreiding tot Limburg zoeken wij de beste verzekeringen voor u en uw bedrijf, op maat van uw behoeften en verlangens. Naast de wettelijke verplichte verzekeringen hebben wij nog een heel ruim aanbod in overige verzekeringsproducten.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar dragen wij dan ook het Brocom-logo. Hierdoor zal u ten alle tijden een objectieve vergelijking tussen verschillende maatschappijen van ons kunnen verwachten.

Brocom

Klik op uw verzekering naar keuze voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Voertuigen

Patrimonium

Rechtsbijstand

Personeel

Zaakvoerder

Verzekering aansprakelijkheid

Elke dag voeren u en mogelijk uw medewerkers tientallen opdrachten uit. Zij leveren producten en verlenen diensten aan uw klanten. Het is logisch dat er wel eens iets verkeerd kan gaan en dat men schadeloosstelling van u eist. U bent immers wettelijk verplicht tot herstel van de schade die door uw fout aan derden wordt veroorzaakt.

Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de rentabiliteit van uw onderneming. Een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid is dan ook een onmisbaar vangnet; ze vergoedt de schade die een derde lijdt als gevolg van een fout of nalatigheid in de exploitatie van uw bedrijf. Dit zowel, op uw bedrijfslocatie, op verplaatsing alsook na levering van uw diensten.

Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Als uitbater van een publiek toegankelijk gebouw bent u wettelijk verplicht om u te verzekeren tegen schade door brand of ontploffing. Ook indien u niet in fout bent, kan u immers aansprakelijk worden gesteld. De verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan slachtoffers van een ontploffing.

Verzekering voertuigen

Uw wagenpark betekent een belangrijk kapitaal voor uw onderneming. Het kan personenwagens omvatten, voertuigen voor dubbel gebruik, lichte vrachtwagens en vrachtwagens, minibussen en autobussen, evenals allerlei aanhangwagens en werkrijtuigen, al dan niet onderworpen aan de verplichte verzekering.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is bij Wet verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt. Deze verzekering vergoedt de derden aan wie de schade werd veroorzaakt bij het gebruik van een van uw voertuigen.

De verzekering Voertuigschade verzekert uw voertuigen tegen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen, aanraking met dieren en stoffelijke schade.

Met de huidige verplichte autoverzekering zijn al uw passagiers automatisch verzekerd. Nochtans is het niet onwaarschijnlijk dat de bestuurder, ook gewond raakt bij een verkeersongeval. Met de Bestuurdersverzekering is iedere bestuurder voortaan perfect beschermd, ook als de bestuurder zelf verantwoordelijk is voor het ongeval. Deze verzekering betaalt de kosten die voortvloeien uit de medische verzorging en/of tijdelijk of blijvende arbeidsongeschiktheid. Zo blijft het financiële leed van de bestuurder en zijn gezin beperkt na een ongeval. De Bestuurdersverzekering is een onmisbare aanvulling op de verplichte verzekering.

Maar wat als uw bedrijfsvoertuig in panne valt of betrokken is in een ongeval? Dan kan ook hier een waarborg Bijstand hier van nut zijn. Hierdoor zal de wagen gesleept worden naar de garage van uw keuze en kan u eventueel beroep doen op een gelijkwaardig vervangvoertuig tijdens de periode van herstelling. Zo zal u uitbating maar beperkt hinder ondervinden van het uitvallen van een bedrijfsvoertuig.

Verzekering patrimonium

Zelfs de beste medewerkers ter wereld kunnen niets voor de onderneming doen als hun werkplaats of “werktuigen” onbruikbaar zijn door schade, brand of diefstal. Een brandverzekering kan een volledige dekking tegen onheil en rampen bieden en kan onderschreven worden door eigenaars die hun patrimonium veilig wensen te stellen of door huurders om te voldoen aan hun huurcontract en hun huurdersaansprakelijkheid t.o.v. de eigenaar. De verzekering dekt niet alleen schade door brand aan uw gebouw en inboedel, maar ook schade die ondermeer is toegebracht door een ontploffing, door elektriciteit, door sneeuw en hagel, door glasbreuk, door water en natuurrampen… De waarborg diefstal kan eveneens optioneel worden onderschreven in het contract.

Wanneer uw onderneming door een schade wordt getroffen die wordt gedekt door een verzekering “materiële schade” moet u helemaal opnieuw beginnen. De heropbouw van de infrastructuur, de aankoop van nieuwe machines en de financiering van nieuwe stocks worden uiteraard vergoed door uw brandverzekering, maar de praktische uitwerking hiervan kost tijd. Tijdens deze periode krijgt u naar alle waarschijnlijkheid te maken met een terugval in uw zakencijfer en profiteert de concurrentie ervan om uw klanten binnen te halen. Bovendien moeten uw vaste kosten zoals aflossingen en lonen zonder fout verder betaald worden. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uiterst moeilijke periode is het noodzakelijk om een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.

De technologie staat niet stil. Bedrijven moeten steeds meer investeren in nieuwe en duurdere materialen machines. Een defect, schade of verlies van een machine kan bijgevolg zware financiële gevolgen hebben. De verzekering machinebreuk kan hier de nodige zekerheid bieden.

Hardware en software vormen een grote kostenpost voor KMO’s. Vaak zijn ze essentieel voor uw bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat ze goed verzekerd zijn bij een schadegeval. Via deze polis wordt de materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen De waarborgen zijn ruimer dan deze van de klassieke brand- en diefstalpolis zodat hetgeen hier wordt verzekerd, uit het verzekerd kapitaal van de brandpolis kan gelicht worden. Ook de kosten om de data en de software opnieuw samen te stellen zijn verzekerd.

Cybercriminelen, phishing, … een dagelijks item in de media. Ook hier kan uw bedrijf het slachtoffer worden van grote financiële verliezen als uw website of webshop gehackt worden. Mogelijk verspreiden ze nog wat slechte reclame de wereld in via sociale media, met alle gevolgen van dien voor uw bedrijf en uw medewerkers. Een dekking Cyber in uw verzekeringspakket kan hier wat soelaas brengen.

Verzekering rechtsbijstand

Elke zelfstandige of ondernemer beseft dat juridische conflicten onvermijdelijk zijn. De oplossing? Iedere zelfstandige of onderneming kan een polis rechtsbijstand onderschrijven. Een rechtsbijstandspolis op maat en al dan niet de formule “Allrisk” biedt elk bedrijf een oplossing. De basisdekking beantwoordt aan de meest elementaire verwachtingen. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de omzet of specifieke situatie zijn bepaalde waarborgen wel of niet haalbaar. Wij maken dus een polis op maat van elk bedrijf.

Verzekering personeel

De veiligheid en gezondheid van een werknemer is een belangrijk aspect in het functioneren van uw bedrijf. Elke werkgever is dan ook wettelijk verplicht om haar personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Deze verzekering dekt uw personeelsleden tegen elke lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval hen overkomen op de werkvloer of op weg van en naar het werk. Deze waarborg is tevens uit te breiden met extra legale dekking om de medewerkers ook in hun privé sfeer tegen hun ongevallen te verzekeren.

Als bedrijfsleider bent u bekommerd om het welzijn en de motivatie van uw medewerkers. Met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen kunt u op een fiscaal vriendelijke manier meewerken aan de opbouw van hun bovenwettelijk pensioen en hen beschermen tegen risico’s.

Zoals iedereen zijn ook uw medewerkers blootgesteld aan het risico van vroegtijdig overlijden. In dergelijk geval is er soms een tegemoetkoming van de sociale zekerheid voorzien, zij het zeer beperkt. Bovenop het morele leed kan dit hard aankomen voor de overlevende partner die geconfronteerd wordt met een belangrijk inkomensverlies en onvoorziene uitgaven. Als bedrijfsleider wilt u uw medewerkers en hun gezin beschermen tegen dergelijke financiële zorgen op een fiscaal vriendelijke manier voor uw onderneming.

Tenslotte wordt onze gezondheidszorg voortdurend duurder, onze leefgewoontes steeds risicovoller en speelt stress almaar vaker een rol in langdurige afwezigheden. U wilt uw medewerkers daarom financieel beschermen bij ondermeer invaliditeit en ziekenhuisopname. Deze bescherming blijft voor medewerkers één van de meest gegeerde extralegale voordelen. Een hospitalisatieverzekering is een interessant extralegaal voordeel voor uw personeel.

Verzekering zaakvoerder

Elke dag opnieuw zet u zich als zelfstandige ten volle in voor uw zaak en uw werknemers. Maar denkt u ook eens aan uw eigen toekomst? Hier een greep uit ons aanbod voor de zelfstandige ondernemers:

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Om zowel ongevallen in uw privéleven als tijdens uw activiteiten als zelfstandige te verzekeren, is er de verzekering Persoonlijke Ongevallen. U kiest zelf welke waarborgen u wenst; overlijden, tijdelijke en/of blijvende invaliditeit, medische kosten…

Wat als u door een ernstige ziekte of ongeval langdurig arbeidsongeschikt raakt? Uw inkomen valt weg en de tegemoetkoming van de sociale zekerheid is vaak ontoereikend. Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen krijgt u een vervangingsinkomen dat het verlies van uw beroepsinkomsten compenseert.

Als zelfstandige of als bedrijfsleider van uw vennootschap werkt u hard om uw zaak op te bouwen. Dit werpt ongetwijfeld vruchten af. Maar wat als u stopt met werken? Onze sociale zekerheid biedt u slechts een beperkt vangnet. Het gemiddeld pensioen van een zelfstandige schommelt rond de 750 euro per maand. Het is dus evident dat u zelf voor later moet zorgen. Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ of VAPZ Riziv) bouwt u een sociaal en fiscaal interessant aanvullend pensioen op. Voor zelfstandige bedrijfsleiders kan dat bijkomend aangevuld worden via een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Daarnaast wilt u er ook voor zorgen dat uw gezin voldoende sterk staat als u vroegtijdig zou overlijden, hiervoor wordt meestal een overlijdenskapitaal voorzien in de formule VAPZ of IPT. De premies die u of uw onderneming betaalt voor deze producten, kennen een fiscaal gunstige behandeling. De fiscus “sponsort” u bij de opbouw van deze voorzieningen. De uitkeringen op einddatum worden eveneens fiscaal gunstig getaxeerd

Eén op vijf mensen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname. Het ziekenfonds vergoedt een deel van de kosten voor geneeskundige verzorging, maar het bedrag dat u zelf nog moet betalen, kan flink oplopen. Denk aan het remgeld, de hogere honoraria en de extra kosten als u kiest voor een éénpersoonskamer, uw vervoer van en naar het ziekenhuis, de verblijfskosten om bij uw kind te overnachten, en zo meer. Ook stijgen elk jaar opnieuw de kosten voor gezondheidszorg. Als zelfstandige ligt uw gezondheid u nauw aan het hart. Bovendien vindt u het belangrijk om alle onvoorziene uitgaven zoveel mogelijk te kunnen beperken. Daarom kiest u best voor de beste hospitalisatieverzekering aan de juiste prijs/kwaliteit.

Meer vragen?

Contacteer ons vrijblijvend of vraag onmiddellijk een offerte aan.